Y Diweddariad CRISP Update

 

Ehangu Gofod yng Nghymru Cyflwyniad i Fusnes Asiantaeth Gofod Ewrop Growing Space in Wales: Introduction to the European Space Agency Business
Bydd Rhaglenni Busnes Asiantaeth Gofod Ewrop (ESA) yn lansio Llwyfan Llysgennad Rhanbarthol i gefnogi busnesau yng Nghymru sydd â diddordeb mewn datblygu gwasanaethau drwy ddefnyddio technolegau’r gofod.

13/02/19 10yb – 2yp Stadiwm Principality, Caerdydd

European Space Agency (ESA) Business Applications will be launching a Regional Ambassador Platform to support businesses in Wales that are interested in developing services using space technologies.

13/02/19 10am – 2pm Principality Stadium, Cardiff

Sesiynau hysbysu dros frecwast – ysgrifennu grantiau: Caerdydd Grant Writing Breakfast briefings: Cardiff
Mae’r gweithdai’n cael eu cynnal gan SETsquared, ar y cyd â’r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth (KTN) a Phrifysgol Caerdydd, a bydd yn eich helpu i ddeall pam y gofynnir cwestiynau penodol, yn ogystal â sut i strwythuro gwybodaeth yn effeithiol mewn modd clir a chryno ar gyfer cymwysiadau Innovate UK, a rhaglenni grant eraill hefyd.

20/02/19 08:30yb – 11yb Gerddi Sophia, Caerdydd

The workshops are delivered by SETsquared, in partnership with the Knowledge Transfer Network (KTN) and Cardiff University, and will help delegates understand why particular questions are asked plus how to effectively structure information clearly and concisely for Innovate UK applications, as well as other grant programmes.

20/02/19 08.30 – 11am Sophia Gardens, Cardiff

SBRI: Cadw dilyniant mewn rhagnodyn tra’n newid darparwyr gofal SBRI: Keeping prescription continuity whilst moving between care providers
Nod:

I feddiannu datrysiadau newydd, arloesol i wella’r llwybr meddyginiaeth ar gyfer pobol sy’n cyrraedd y ddalfa.

Cloi: 13/03/19 12:00yp

Aim:

To source, new innovative technology solutions to improve the medication pathway for people entering custody.

Closes: 13/03/19 12:00pm

Datganiad o diddordeb Mis Chwefror: Ymchwil a Thechnoleg Awyrofod y DU February expression of interest: UK Aerospace Research and Technology
Mae’r meysydd blaenorol yn cynnwys:

·        Dylino’r awyren cyfan ac integreiddio

·        Awyr-strwythurau

·        Uwch Systemau

·        Technoleg yriant

Agor: 04/02/19

Cloi: 20/02/19 12:00yp

Priority areas include:

·        whole aircraft design and integration

·        aerostructures

·        advanced systems

·        propulsion technologies

Opens: 04/02/19

Close: 20/02/19 12:00pm

YaD Cydweithredol: Y Catalydd Technoleg Iechyd Digidol Digital health technology catalyst round 4: collaborative R&D
Nod:-

1.      Gwella iechyd, a cau’r bwlch rhwng Iechyd a lles.

2.      Trawsnewid gofal, a cau’r bwlch rhwng gofal a safon.

3.      Rheolid costau, noddi newid a cau’r bwlch rhwng cyllid ac effeithlonrwydd.

Agor: 11/02/19

Cloi: 10/04/19 12:00yp

Aim:-

1. Improve health, and close the health and wellbeing gap.

2. Transform care, and close the care and quality gap.

3. Controlling costs, enabling change, and closing the finance and efficiency gap.

Opens: 11/02/19

Closes: 10/04/19 12:00pm

Cyllid am ymddangos storfa ynni arloesol ar raddfa fawr. Funding for demonstrating innovative large scale energy storage.
Datrysiadau ailadroddiadwy, arloesol â’r gallu i gynnig dewis arall i dechnoleg storio ynni confensiynol, ee storfa pwmp neu batris.

Cloi i ymholiadau: 03/04/19

Cloi am cofrestriadau o diddordeb: 17/04/19

Cloi: 26/04/19

Innovative, replicable solutions that provide an alternative to conventional energy storage technologies, e.g. pumped-hydro or batteries.

Close for questions: 03/04/19

Register interest by: 17/04/19

Deadline for Submissions: 26/04/19